Icynene Europe’i lepingutingimused
1. Tingimused
Veebisaidi https://www.icynene.ee/ avamise ning sellel klõpsamise
või liikumisega nõustute te, et need lepingutingimused ning kõik
asjakohased seadused ja teised õigusaktid on teile siduvad ning et te
vastutate asjakohaste kohalike seaduste täitmise eest.
2. Kasutuslitsents
Sellel veebisaidil sisalduvad materjalid on kaitstud vastavate autori- ja
kaubamärgiõigustega.
a. Teile antakse õigus laadida Icynene Europe’i veebisaidilt
ajutiselt alla materjalide (teabe või tarkvara) üks koopia ainult
isiklikuks, mitteäriliseks lühiajaliseks vaatamiseks. Tegu on
ajutise ja tingimustega litsentsi andmise, mitte aga
omandiõiguse võõrandamisega. Selle litsentsi alusel ei või te:
i. materjale muuta ega kopeerida;
ii. kasutada materjale mis tahes ärilisel eesmärgil ega neid
mingil viisil (äriliselt või mitteäriliselt) avalikustada;
iii. püüda dekompileerida või analüüsida mis tahes tarkvara,
mis sisaldub Icynene Europe’i veebisaidil;
iv. kõrvaldada materjalidelt mis tahes autori- või
omandiõiguse tähiseid;
v. anda materjale teisele isikule üle ega kopeerida
(„peegeldada“) neid teisele serverile.
b. See litsents lõpeb automaatselt, kui te rikute ükskõik millist neist
piirangutest, ning Icynene Europe võib selle litsentsi igal hetkel
lõpetada. Pärast nende materjalide vaatamist või selle litsentsi
lõpetamist peate te hävitama kõik teie käsutuses olevad alla
laaditud materjalid, olgu need siis elektroonilisel või välja
prinditud kujul.
3. Vastutusest lahtiütlemine
a. Icynene Europe’i veebisaidil olevaid materjale pakutakse „nii
nagu on“. Icynene Europe ei anna mingit otsest ega kaudset
garantiid ning ütleb sellega lahti vastutusest ja kõigist muudest
garantiidest, sealhulgas kaudsetest garantiidest või tingimustest,
mis puudutavad turustatavust, konkreetseks eesmärgiks
sobivust või intellektuaalse omandi või muude õiguste
mitterikkumist.
b. Samuti ei anna Icynene Europe mingit garantiid ega väida
midagi oma veebisaidil olevate materjalide, muul viisil nendega
seotud materjalide või muudel selle veebisaidiga seotud
veebisaitidel olevate materjalide õigsuse, kasutamise tõenäoliste
tagajärgede ega usaldusväärsuse kohta.
4. Materjalide õigsus
Kuigi Icynene Europe teeb kõik jõupingutused, et tagada oma
veebisaidil oleva sisu õigsus, võivad Icynene Europe’i veebisaidil
ilmuvad materjalid sisaldada tehnilisi, trüki- või fotovigu. Icynene
Europe ei taga, et mis tahes tema veebisaidil olevad materjalid on
õiged, täielikud või ajakohased. Icynene Europe võib oma veebisaidil
sisalduvaid materjale ükskõik millal ilma ette teatamata muuta.
Icynene Europe ei kohustu materjale ajakohastama.
5. Piirangud
Icynene Europe rakendab kõiki mõistlikke meetmeid, et tagada kõigi
jõupingutuste tegemisega oma veebisaidil sisalduva teabe õigsus,
ajakohasus, turvatus ja kättesaadavus.
Icynene Europe ja selle tarnijad ei vastuta mingil juhul mis tahes
kahjude (sealhulgas andmete kadumise või saamata jäänud tulu või
ettevõtte tegevuse katkestuse põhjustatud kahjude) hüvitamise eest,
mis on tekkinud Icynene Europe’i veebisaidil olevate materjalide
kasutamise või kasutamise võimatuse tõttu, isegi kui Icynene
Europe’it või tema volitatud esindajat teavitatakse suuliselt või
kirjalikult sellise kahju hüvitamise võimalikkusest.
6. Viited
Icynene Europe ei ole kontrollinud kõiki oma veebisaidiga seotud
veebisaite. Icynene Europe’i veebisaidile lingi panemine ei tähenda
selle kolmanda poole veebisaidi heakskiitmist Icynene Europe’i poolt.
Icynene Europe’it ei saa võtta vastutusele mitte ühegi veebisaidi sisu
eest, millele ta viitab.
Mis tahes selliseid seotud veebisaite kasutab kasutaja enda
vastutusel.
7. Muudatused
Icynene Europe võib neid oma veebisaidi lepingutingimusi igal ajal
ilma ette hoiatamata muuta. Selle veebisaidi kasutamisega nõustute
te, et teile on siduv nende lepingutingimuste kehtiv versioon.
8. Rakenduv õigus
Nende tingimuste rakendamisel ja tõlgendamisel lähtutakse Belgia
õigusest ning selle veebisaidi kasutamisega nõustute te
tagasivõtmatult Belgia kohtute pädevusega.
Privaatsuspõhimõtted
Teie privaatsus on meie jaoks tähtis. Icynene Europe’i põhimõte on
lähtuda teie privaatsusest mis tahes teabe korral, mida me võime teilt
koguda meie veebisaidi https://www.icynene.ee/ ja teiste meile
kuuluvate või meie hallatavate veebisaitide kaudu.
Meie kogutav teave
Logiandmed
Kui te külastate meie veebisaiti, võivad meie serverid automaatselt
salvestada standardseid teie veebibrauseri poolt edastavaid andmeid.
Neid andmeid loetakse „mittetuvastavaks teabeks“, sest need ei
võimalda iseenesest teie isikut tuvastada. Nende hulgas võivad olla
teie brauseri tüüp ja versioon, teie külastatavad lehed, teie külastuse
kestus ja kuupäev, igal lehel veedetud aeg ja muud andmed.
Isikuandmed
Me võime küsida teie isikuandmeid, näiteks teie:
 nime;
 e-posti aadressi;
 mobiil/telefoni numbrit;
 aadressi.
Neid andmeid loetakse „tuvastavaks teabeks“ või „isikuandmeteks“,
sest nende abil võib olla võimalik teid isiklikult tuvastada. Me küsime
teilt ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud kasutamiseks
konkreetsel seaduslikul eesmärgil, näiteks teie poolt soovitud teenuse
osutamiseks või selle teenuse paremaks muutmiseks.
Kuidas me teavet kogume
Me kogume igasugust teavet ainult korrektsete ja seaduslike
vahenditega.
Me kogume isikuandmeid kas teie kehtiva ja vabatahtlikult antud,
konkreetse, teabel põhineva, aktiivse ja selgesõnalise nõusoleku
alusel või siis seetõttu, et see on vajalik teie poolt soovitud teenuse
osutamiseks.
Ühtlasi anname me teile teada, miks me neid kogume ja kuidas neid
kasutatakse. Te võite tagasi lükata meie taotluse saada teie
isikuandmeid, kuid ilma nendeta ei pruugi meil olla võimalik mõnd teie
soovitud teenust osutada.
Andmete kasutamine
Me võime kasutada tuvastamist võimaldavaid ja seda mitte
võimaldavaid andmeid eesmärgiga saada teada, kes on meie
veebisaidi külastajad, kuidas nad meie teenuseid kasutavad ja kuidas
me saame tulevikus meie veebisaidi kasutamist nende jaoks
paremaks muuta.
Me ei avalda isikuandmeid, kuid me võime jagada nende andmete
üldistatud ja anonümiseeritud versiooni näiteks meie veebisaitidel ja
uudistes selle kohta, millised on meie veebisaidi klientide poolt
kasutamise trendid.
Andmete töötlemine ja säilitamine
Meie kogutud andmeid säilitatakse ja töödeldakse Belgias või seal,
kus on meie või meie partnerite, seotud isikute või väliste
teenusepakkujate seadmed. Me edastame isikuandmeid ainult
nendesse jurisdiktsioonidesse, kus on tagatud ELi õigusega nõutav
piisav kaitse. See näitab, millise kohustuse kaitsta oma kasutajate
privaatsust oleme me endale võtnud.
Me säilitame isikuandmeid ainult teenuse osutamiseks vajaliku aja
jooksul või oma teenuste tulevikus paremaks muutmiseks. Nende
andmete säilitamisel kaitseme me neid vastavalt oma parimale
võimekusele majanduslikult mõistlike vahenditega, et vältida nende
kadumist ja vargust, samuti volitamata juurdepääsu, avaldamist,
kopeerimist, kasutamist või muutmist. Juhime seejuures teie
tähelepanu sellele, et mitte ükski elektroonilise edastamise või
säilitamise viis ei ole 100% ohutu ega saa tagada andmete täielikku
turvatust.
Kui te nõuate oma isikuandmete kustutamist või kui need ei ole meie
tegevuse seisukohalt enam olulised, kustutame me need mõistliku aja
jooksul oma süsteemist.
Küpsised
Me kasutame nn küpsiseid, et koguda teavet teie ja teie tegevuse
kohta meie veebisaidil. Lähema teabe saamiseks lugege meie
küpsiste kasutamise põhimõtteid.
Kolmandate poolte juurdepääs andmetele
Ma kasutame kolmandate poolte teenuseid:
 analüütiliseks jälgimiseks;
 sisuturunduse jaoks.
Nende teenuste osutajatel võib olla juurdepääs meie andmetele ainult
selleks, et täita meie nimel konkreetseid ülesandeid. Me ei jaga teie
isikuandmeid ilma teie selgesõnalise ja teabel põhineva nõusolekuta.
Me ei anna neile luba jagada ega kasutada mingeid meie andmeid
mis tahes muul eesmärgil.
Me võime aeg-ajalt anda oma andmetele piiratud juurdepääsu
välistele konsultantidele ja agentuuridele meie teenuste
analüüsimiseks ja paremaks muutmiseks. See juurdepääs antakse
ainult selleks ajaks, mis on vajalik konkreetse ülesande täitmiseks. Me
teeme koostööd ainult selliste väliste firmadega, mille
privaatsuspõhimõtted sarnanevad meie omadega.
Me lükkame tagasi riigipoolsed ja õigusaktidel põhinevad andmete
esitamise taotlused, kui me leiame, et taotlus on liiga üldine või ei
vasta selle määratud eesmärgile. Me võime siiski koostööd teha, kui
me leiame, et nõutav teave on vajalik ja kohane selleks, et täita
riigiameti korraldus meie oma õiguste ja vara, avalikkuse ja teise isiku
turvalisuse kaitsmiseks, kuritegevuse või sellise tegevuse
ennetamiseks, mille kohta me leiame põhjendatult, et see on
ebaseaduslik, karistatav või ebaeetiline.
Me ei jaga ega edasta muul viisil isikuandmeid kolmandatele pooltele.
Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid turundusspetsialistidele ega
kolmandatele pooltele.
Laste privaatsuse kaitse
See veebisait ei ole suunatud teadlikult lastele ega kogu neilt
isikuandmeid. Kui te leiate lapsevanema või hooldajana, et teie laps
osaleb meie veebisaidil tegevuses, mis hõlmab isikuandmeid, ning te
ei ole saanud selle kohta teadet või nõusoleku päringut, võtke palun
meiega ühendust. Me ei kasuta teie esitatud kontaktandmeid
turunduse ega reklaami eesmärgil.
Meie põhimõtete ulatus
Need privaatsuspõhimõtted hõlmavad ainult andmete kogumist ja
käitlemist Icynene Europe’i poolt. Icynene Europe teeb maksimaalseid
jõupingutusi, et teha koostööd ainult selliste partnerite, seotud isikute
või väliste teenusepakkujatega, kelle privaatsuspõhimõtted
sarnanevad meie omadega. Siiski ei saa me 100% tagada, et see on
kõikidel juhtudel alati nii. Seetõttu ei saa me võtta endale mingit
vastutust selle eest, kuidas nemad kaitsevad privaatsust.
Meie veebisaidil võib olla linke välistele veebisaitidele, mida ei valda
meie. Palun arvestage, et nende veebisaitide sisu ja põhimõtted ei ole
meie kontrolli all ning me ei saa võtta endale mingit vastutust selle
eest, kuidas nemad kaitsevad privaatsust.
Põhimõtete muudatused
Me võime vastavalt oma äranägemisele muuta oma
privaatsuspõhimõtteid, et võtta arvesse ajakohaseid lubatud tegevusi.
Me astume mõistlikke samme, et anda muudatustest oma
kasutajatele oma veebisaidi kaudu teada. Kui te olete
veebisaidi https://www.icynene.ee/ registreeritud kasutaja, teavitame
me teid teie kontole salvestatud kontaktandmeid kasutades. Kui te
jätkate selle veebisaidi kasutamist pärast mis tahes muudatuste
tegemist neis põhimõtetes, loetakse seda nõustumiseks sellega,
kuidas me kaitseme privaatsust ja isikuandmeid.
Teie õigused ja kohustused
Meie kasutajana on teil õigus olla teavitatud sellest, kuidas teie
andmeid kogutakse ja kasutatakse. Teil on õigus teada, milliseid
andmeid me teie kohta kogume ja kuidas me neid töötleme. Teil on
õigus parandada ja uuendada mis tahes enda isikuandmeid, samuti
taotleda nende kustutamist. Te võite igal ajal muuta oma kontol
olevaid andmeid muuta või need kustutada, kasutades konto
juhtpaneelil olevaid tööriistu.
Teil on õigus piirata enda andmete kasutamist meie poolt või esitada
selle kohta vastuväide, samal ajal säilib teie õigus kasutada oma
isikuandmeid isiklikel eesmärkidel. Teil on õigus otsustada, et teid
puudutavaid andmeid ei kasutataks ainult automatiseeritud töötlemisel
põhinevate otsuste tegemiseks.
Kui teil on mis tahes muresid või küsimusi selle kohta, kuidas me teie
teavet ja isikuandmeid käitleme, võtke meiega julgelt ühendust.
Vastutav töötleja Icynene Europe
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Icynene Europe’i andmekaitseametnik
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Need põhimõtted kehtivad alates 25. maist 2018.
Küpsiste kasutamise põhimõtted
Me kasutame küpsiseid selleks, et teil oleks
veebisaiti https://www.icynene.ee/ parem kasutada. Need küpsiste
kasutamise põhimõtted on osa Icynene Europe’i
privaatsuspõhimõtetest ning need hõlmavad küpsiste kasutamist teie
seadme ja meie veebisaidi vahel. Ühtlasi anname me põhilist teavet
kolmandate poolte teenuste kohta, mida me võime kasutada ja mis
võivad samuti kasutada osana oma teenustest küpsiseid, kuid mida
meie põhimõtted ei hõlma.
Kui te ei soovi meie küpsiseid aktsepteerida, seadistage oma brauser
nii, et see keelduks veebisaidi https://www.icynene.ee/ küpsistest.
Seejuures ei pruugi meil aga olla võimalik mõnd teie soovitud sisu
pakkuda või teenust osutada.
Mis on küpsis?
Küpsis on väike andmefail, mille meie veebisait salvestab selle
külastamisel teie seadmesse. Tavaliselt sisaldab see teavet veebisaidi
enda kohta, kordumatut identifikaatorit, mis võimaldab veebisaidil teie
brauserit korduval külastusel ära tunda, muid küpsise kasutamise
eesmärgil vajalikke andmeid ja küpsise kehtivusaega.
Küpsiseid kasutatakse teatud elementide võimaldamiseks (näiteks
sisselogimiseks), veebisaidi kasutamise jälgimiseks (näiteks
analüüsimiseks), teie kasutaja seadete (näiteks ajavööndi ja teavitusi
puudutavate eelistuste) salvestamiseks ja sisu isikustamiseks (näiteks
reklaam ja keel).
Teie külastatavate veebisaitide poolt salvestatud küpsiseid
nimetatakse tavaliselt oma küpsisteks (first party cookies) ning
tavaliselt need ainult jälgivad teie tegevust konkreetsel veebisaidil.
Teiste veebisaitide ja äriühingute (st kolmandate poolte) salvestatud
küpsiseid nimetatakse võõrasteks küpsisteks (third party cookies) ja
neid võidakse kasutada teie jälgimiseks teistel veebisaitidel, mis
kasutavad samu kolmanda poole teenuseid.
Küpsiste tüübid ja kuidas me neid kasutame
Küpsiste salvestamine
Küpsiste salvestamine on oluline veebisaidi kasutamise seisukohast –
see võimaldab põhiliste elementide kasutamist, näiteks kasutaja
sisselogimist, ostukorvi ja makse töötlemist. Me salvestame küpsiseid
teatud funktsioonide võimaldamiseks oma veebisaidil.
Jõudlusküpsised
Jõudlusküpsiseid kasutatakse selle jälgimiseks, kuidas te kasutate
veebisaiti, ning teie isikuandmeid seejuures ei koguta. Tavaliselt on
see teave anonüümne ja üldistatud koos veebisaidi kõigi külastajate
korral kogutava teabega, et aidata äriühingul mõista veebisaidi
kasutusmustreid, tuvastada ja diagnoosida probleeme ja vigu, millega
kasutajad võivad kokku puutuda, ning teha paremaid strateegilisi
otsuseid veebisaidi kasutamise paremaks muutmiseks selle
külastajate jaoks. Neid küpsiseid võivad salvestada veebisaidid, mida
te külastate (oma ehk first party küpsised), või kolmandate poolte
teenused. Me kasutame oma veebisaidil jõudlusküpsiseid.
Funktsionaalsed küpsised
Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks teie
seadme ja seadete kohta, mida te muudate külastataval veebisaidil
(näiteks keele ja ajavööndi valimine). Tänu sellele teabele võib
veebisait pakkuda teile kohandatud, paremat või optimaalsemat sisu
ja teenuseid. Neid küpsiseid võivad salvestada veebisaidid, mida te
külastate (oma ehk first party küpsised), või kolmandate poolte
teenused. Me kasutame funktsionaalseid küpsiseid oma veebisaidi
mõnede elementide juures.
Sihtotstarbelised reklaamiküpsised
Sihtotstarbelisi reklaamiküpsiseid kasutatakse selle määramiseks,
milline reklaam on teie ja teie huvide jaoks olulisem ja sobivam.
Veebisait võib neid kasutada sihtotstarbelise reklaami jaoks või
reklaami kuvamise kordade piiramiseks. See aitab firmadel parandada
oma kampaaniate tõhusust ja teile pakutava sisu kvaliteeti. Neid
küpsiseid võivad salvestada veebisaidid, mida te külastate (oma ehk
first party küpsised), või kolmandate poolte teenused. Kolmandate
poolte salvestatud sihtotstarbelisi reklaamiküpsiseid võidakse
kasutada teie jälgimiseks teistel veebisaitidel, mis kasutavad samu
kolmanda poole teenuseid. Meie veebisaidil seda tüüpi küpsiseid ei
kasutata.
Võõrad (third party) küpsised meie veebisaidil
Me võime kasutada oma veebisaidil teiste firmade ja isikute abi –
need võivad olla näiteks analüüsi – või sisuteenuste pakkujad. Me
anname neile kolmandatele pooltele piiratud juurdepääsu valitud
teabele, et nad saaksid täita meie nimel teatud ülesandeid. Ühtlasi
võivad nad enda pakutavate teenuste osutamiseks salvestada võõraid
(third party) küpsiseid. Võõraid küpsiseid võidakse kasutada teie
jälgimiseks teistel veebisaitidel, mis kasutavad sama kolmanda poole
teenust. Kuna meil ei ole võõraste küpsiste üle mingit kontrolli, ei
hõlma neid Icynene Europe’i küpsiste kasutamise põhimõtted.
Meie privaatsuse kaitset puudutav lubadus seoses kolmandate
pooltega
Me kontrollime kõigi meie väliste teenusepakkujate
privaatsuspõhimõtteid enne nende teenuste kasutamist, et tagada
see, et nad toimivad sarnaselt meiega. Me ei kasuta kunagi teadlikult
kolmandate poolte teenuseid, mis seavad meie kasutajate privaatsuse
ohtu või rikuvad seda.
Kuidas te saate küpsiste üle kontrolli saavutada või otsustada neist
loobuda
Kui te ei soovi meilt küpsiseid vastu võtta, võite seadistada oma
brauseri nii, et see keeldub meie veebisaidi küpsistest. Enamik
brausereid on vaikimisi seadistatud küpsistega nõustuma, kuid te
võite neid seadeid muuta nii, et küpsistest keeldutakse täielikult või
teid teavitatakse, kui veebisait püüab küpsist salvestada või
uuendada.
Kui te vaatate veebisaiti mitmest seadmest, võib olla vaja muuta
seadeid igas seadmes eraldi.
Kuigi mõned küpsised saab blokeerida, ilma et see avaldaks
veebisaidi kasutamisele suurt mõju, võib kõigi küpsiste blokeerimine
tähendada, et teil puudub juurdepääs mõnedele külastatava
veebisaidi elementidele ja sisule.
Nõustun privaatsuspõhimõtetega